• Hur fungerar solceller?

  Solcellers energiproduktion står i direkt korrelation till hur soligt det är. En molnig dag kommer produktionen att sjunka – men inte gå ner på noll – och en solig dag kommer produktionen att peaka. Vanligt dagsljus, även om det är molnigt, räcker dock gott och väl för att producera energi. Vad många inte vet är att solcellerna påverkas positivt av kyla, eftersom det ger dem ett bättre arbetsklimat än värme.

   

  Tekniskt fungerar det så att solceller har ett så kallat halvledarmaterial bestående av kisel med kontakter på framsidan och baksidan. När solljus träffar framsidan uppstår en negativ laddning, som skapar en spänning mellan den positiva baksidan och den negativa framsidan. Den spänningen fångas upp och bildar elektricitet. Elen som bildas är s.k. likström, och behöver därför en växelriktare som omvandlar den till växelström som är vad de flesta elektriska apparater drivs av. [1]

   

  [1] https://www.renewableenergyworld.com/types-of-renewable-energy/what-is-solar-energy/#gref

 • Vad är det för verklig klimatnytta?

  Solenergin som produceras är helt utsläppsfri. Därmed är solceller en av de få energikällor som inte skadar planeten. Solenergi är en miljövänlig och oändlig energikälla som, om solenergi skulle få en större marknadsandel, kan vara oersättlig för energiproduktion. Mängden energi som når jorden varje dag från solen är 10 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen. Det är detta som vi måste börja dra nytta av, så att vi kan leva mer hållbart och använda oss av de möjligheter som finns. Därför är solceller en investering inte bara för dig själv och din ekonomi, utan också för planeten och dess framtida generationer.

   

  Solcellers enda negativa miljöpåverkan sker när de produceras, då man bryter mineraler och använder energi i tillverkningsprocessen. Detta är ett problem som måste lyftas och lösas. Dock blir produktionen av solceller mer och mer effektiv i samband med att fler produceras, vilket innebär att utsläppen väntas minska när solceller blir vanligare. Under hela livscykeln – från framtagning av material och produktion, till användning och återvinning – är solceller dock betydligt bättre (och mer tillgängligt) än andra energiproduktionsalternativ så som olja, kol och gas, och även vatten- och vindkraftverk som är svåra för privatpersoner att bidra till.

 • Solcellsbidrag eller Rot

  Du kan välja att ansöka om båda men du kan bara bli beviljad för det ena. I dagsläget finns det pengar kvar från solcellsbidraget men om det skulle ta slut får du alltid Rot. Passa på att ansöka om båda när du beställer. Naturwatt hjälper dig genom hela processen. Maila bara till info@naturwatt.se

 • Hur fungerar solceller i Sverige?

  Det finns forskning som visar att Sverige och de andra nordiska länderna faktiskt har optimalt klimat för solceller, eftersom vi har kallare temperaturer än många andra (soligare) länder. I för varma temperaturer kan solcellerna drabbas av energiläckage, vilket gör att de inte blir fullt så effektiva som de kan vara. En klar vinterdag kommer solcellerna att producera på maximal nivå. Solcellers energiproduktion står i direkt korrelation till hur soligt det är. En molnig dag kommer produktionen att sjunka – men inte gå ner på noll – och en solig dag kommer produktionen att peaka.

   

  Snö och frost kan försäkra solstrålarna genom att reflektera dem mot solcellerna. Faktum är att solljus som reflekteras i snö kan skapa en synergieffekt som gör att solcellerna producerar extra mycket. Is har ingen effekt på inkommande solenergi, eftersom solstrålarna igår rakt igenom islagret och träffar solcellerna ändå. Regn är i sig inte negativt för solceller, utan fungerar som solcellstvätt. Dock går regn ofta hand i hand med mulet väder vilket såklart innebär att solcellerna inte kan producera på full nivå.

   

  I Sverige kan det vara svårt att klara sig på enbart solenergi under vinterhalvåret, eftersom det ofta är mulet. Då får man köpa in el från det vanliga elnätet som komplement till solcellerna. Under sommarhalvåret blir det solel så att det både räcker och blir över. De flesta hus med solceller kan då sälja överskottsel till elnätet, eftersom de tillverkar mer än de själva kan konsumera. Södra Sverige har ungefär lika många soltimmar per år som norra Tyskland, som är världsledande inom solenergi.

 • Ökar solceller värdet på mitt hus?

  Liksom alla renoveringar, förbättringar och utbyggnationer har solceller en positiv effekt på husets värde. Det finns ett flertal studier och undersökningar som visar detta.

   

  I Sverige utkom nyligen en studie från Svenska Lantbruksuniversitetet, som jämförde huspriser i Sverige med och utan solceller. Studien visar att hus med solceller i snitt ökar i värde med 14 procent. Överlag fann man att, liksom vid renovering, väntas värdeökningen vara högre än priset för solcellsinstallationen. Detta är också bekräftat i tidigare internationell forskning.[1]
  Med de som underlag stödjer det tesen att en solcellsinstallation är lönsam från dag 1.

   

  [1] https://www.vattenfall.se/4abcd0/globalassets/content-hub/artikelpuffar/vardeokning-med-solceller-slu.pdf

 • Varför är solceller lönsamt?

  Solceller är lönsamt av ett flertal anledningar. Bland annat

   

  Eftersom du kan spara och tjäna pengar på att solceller.
  Man brukar säga att solceller håller i minst 30 år, men många anläggningar håller betydligt längre än så. Under dessa 30+ år ger solceller intäkter på två olika sätt: för det första produceras el till ditt hem (egenkonsumtion), vilket innebär att du sparar pengar med samma värde som du annars hade lagt på att köpa in el varje månad. För det andra säljer du el till elnätet (överskottsel). Detta sker om du producerar mer el än vad ditt hushåll kan använda upp, då överskottselen matas tillbaka till elnätet och kan säljas.

   

  Eftersom staten just nu bidrar med ett investeringsstöd på upp till 20 procent av din totala kostnad.

   

  Det är osäkert hur länge staten kommer att bidra med detta stöd eftersom efterfrågan för solceller har ökat rejält de senaste åren. Därför rekommenderar vi att man tar vara på stödet så länge som det gäller.

   

  Solceller har även visat sig genom en enkel uträkning ger bättre avkastning än pengar på banken.

   

  Ofta kan du ersätta mellan 30–60 procent av din elkostnad under hela tiden som solcellerna håller, vilket innebär att du sparar pengar i upp till 40 år. För många är detta ett större sparande än vad ett sparkonto eller aktier ger upphov till.

   

  Eftersom det ökar värdet på ditt hus.

   

  Ett flertal studier och undersökningar visar att solceller ökar värdet på ditt hus. I Sverige utkom nyligen en studie från Svenska Lantbruksuniversitetet, som jämförde huspriser i Sverige med och utan solceller. Studien visar att hus med solceller i snitt ökar i värde med 14 procent. Överlag fann man att, liksom vid renovering, väntas värdeökningen vara högre än priset för solcellsinstallationen. Detta är också bekräftat i tidigare internationell forskning och flera undersökningar visar att den generella åsikten är att solceller innebär en värdeökning av huset i fråga.

   

  Du får pålitlig el till pålitliga priser.

   

  Ett flertal faktorer pekar på att elpriser i Sverige kommer stiga i takt med att vi stänger ner kärnkraftverk. Många menar till och med att Sverige kommer drabbas av elbrist när detta sker. Då är det skönt att ha egen elproduktion och ett stabilt elpris.

 • Vad kan ni erbjuda för finansieringslösning?

  Investeringen i solceller ska vara lönsam och rätt från början – både för ditt hus och för din ekonomi. Därför har vi ett samarbete med Ecster (Handelsbanken) som erbjuder av- och delbetalningsplaner efter din ekonomi och situation. Kontakta gärna Naturwatt för mer information om hur vi kan lägga upp en finansieringsplan som passar dig. Finns utrymme för att låna på huset är detta alltid den mest fördelaktiga lösningen.

 • Är mitt hus lämpligt för solceller?

  Solceller passar på de flesta hus, men det finns såklart vissa förutsättningar som gör att solcellerna kan producera el under extra gynnsamma förutsättningar. Dessa är bland annat:

   

  Fri takyta på ditt hus eller närliggande bygge (t.ex. garage) på minst 10 kvm.
  En takyta som vetter mot syd, sydväst, eller sydost, så att maximalt mycket sol kan tas upp. Även tak som rikas mot väster eller öster fungerar väl för solceller.
  10–60 graders lutning på ditt tak.
  Ett tak som inte skuggas av t.ex. träd eller andra hus.
  Optimala förutsättningar är om taket är i söderläge med 35–40 graders lutning.

   

  Vissa kommuner har tagit fram solkartor för att hjälpa sina invånare veta om deras hus är lämpliga för solceller eller inte. Solkartor visar vilka tak som har goda förutsättningar för solceller baserat på dess takhöjd, placering och omgivning. Se gärna på listan nedan om din ort och ditt hus finns med på solkartan:

   

  Stockholm: https://energiradgivningen.se/solkartan
  Göteborg: https://www.goteborgenergi.se/privat/solenergi/solkartan
  Malmö: http://kartor.malmo.se/rest/leaf/1.0/?config=../configs-1.0/tema_solkarta.js
  Fler orter: https://www.svensksolenergi.se/att-installera-solenergi/solkartor

 • Behöver jag bygglov?

  Nej, vanligtvis krävs inte bygglov för att installera solceller, förutsatt att solcellerna monteras på en existerade byggnad och följer byggnadens form.

   

  Bygglov kan dock vara nödvändigt bland annat:

  För byggnader inom detaljplanerat område, då anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
  För byggnader som klassas som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  För byggnader inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  Om du är osäker på om bygglov krävs borde du kontakta din kommun för att fråga om råd. Bestämmelserna kan nämligen variera från kommun till kommun.

 • Är det inte bättre att vänta? Priserna blir ju billigare.

  Det är absolut sant att priset på solceller har sjunkit enormt de senaste 20 åren – tack och lov! Sedan 2014 har vi dock sett relativt stabila priser på solceller och den största prisminskningen skedde ungefär mellan 2008 och 2012. Tekniken utvecklas fortfarande och priserna kommer förmodligen att sänkas i takt med att det blir vanligare och vanligare att privatbostäder installerar solceller. Detta resonemang kan dock föras inom alla marknader – kanske kommer en ny dator också att kosta mindre i framtiden?

   

  Just nu utgår ett statligt investeringsstöd för solceller. Vi rekommenderar att du ansöker som investeringsstödet redan nu, så att du kan ta del av det innan det (förmodligen) plockas bort. Läs gärna mer om investeringsstödet här.

   

  Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att solceller är en investering, snarare än en utgift. Varje år med solceller innebär en sparad utgift i form av elen du slipper köpa, samt en potentiell inkomst i form av elen du kan sälja. Helst skulle vi alla haft solceller för många, många år sedan – gärna innan klimatförändringar andades oss i nacken – och det minsta vi kan göra är att snabba på omvandlingen till förnybar energi idag.

 • Får vem som helst installera solcellerna på taket?

  Detta är en fråga som är viktig för oss på Naturwatt och som vi ser är avgörande för en sund solcellsmarknad i Sverige. Svaret är nej, vem som helst får inte installera solceller. Så fort som en solpanel träffas av solljus börjar den producera el. När solpanelerna sedan kopplas samman uppstår höga spänningar som är farliga att jobba med utan rätt utbildning. Därför måste solcellsanläggningar i Sverige installeras av utbildad personal och av ett företag som har en elbehörighet. Detta är något som många av dagens installatörer inte har, vilket gör att deras installationer inte täcks av försäkringar och det alltså inte är installerade på ett korrekt sätt. Alla företag som installerar solceller måste ha ett egenkontrollprogram anmält hos Elsäkerhetsverket. Detta kan du som kund kolla upp genom att gå in på Elsäkerhetsverket och klicka på ”Kolla elföretaget”.